NANA SHIOMI   contemporary Japanese woodcut prints
日本語ページへ

One Hundred Views of Mitate

>> What is Mitate?

This series of 100 prints is completed in 2016 after 18 years from 1998.
Woodcut Print / Edition of 10 / Image size: 34 x 34cm / Paper size: approximately 46 x 46cm
The set of a hundred prints will be available with an original wooden box.
Thumbnail page  Large format page  1  2  3  4

No.49 “SLIDING DOOR” (Fusuma) 2002

No.50 “WATERFALL” (Taki) 2002

No.51 “HIDDEN PASSION” (Shinobu) 2002

No.52 “MASK” (Men) 2002

No.53 “FUJI” (fuji) 2002

No.54 “FIRE” (Taki-bi) 2002

No.55 “PRAYER” (Hai) 2002

No.56 “PRIDE” (Hokori) 2002

No.57 “SNOW” (Yuki) 2002

No.58 “SHRINE DOGS” (Koma-inu) 2002

No.59 “TREE TRUNK” (Oo-kusu) 2002

No.No 60 “YOSHINO CHERRY MOUNTAINS”
(Yoshino) 2002

No.61 "RIKYU TEA WHISK" (Rikyu) 2003

No.62 “CADDY SPOON” (Mei) 2003

No.63 "CLOGS" (Gesoku) 2004

No.64 “CASTLE” (Shiro) 2004

No.65 “KOETSU BOX” (Koetsu) 2004

No.66 “JOMON EARTHENWARE”
(Jomon) 2004

No.67 "Drum" (Tsuzumi) 2004

No.68 "Strings" (Biwa) 2004

No.69 "Crested Kimono" (Mon-tsuki) 2004

No.70 "Pagoda" (To) 2004

No.71 "Village" (Mura) 2004

No.72 "Nation" (Kuni) 2004

Back to Top